Mijn naam is Eljada Mets-Dekker. Na acht jaar werken in de zorg en daarna de zorg voor mijn gezin, heb ik in 2010 de deuren van massagepraktijk Relax 4 Her geopend. Inmiddels is mijn praktijk uitgegroeid tot een begrip in Alkmaar en omstreken. Het geven van massages en het contact met mensen geeft mij veel voldoening en ik doe dit met veel liefde voor het vak. Ik hoop je binnenkort in mijn studio te mogen ontvangen!

Hartelijke groet,

Eljada

 

Relax 4 Her is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar onder nummer 37162096. Het BTW nummer is NL002072815B69. Ik ben aangesloten bij de Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche (BMS) onder nummer 271024.

Lid van de Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingbranche

Het hoofddoel van de vereniging is de belangenbehartiging van de aangesloten leden, werkzaam op het gebied van massage en/of sportverzorging. Daarnaast heeft de vereniging zich het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de (sport)masseur/verzorger als doel gesteld. Tot slot oefent de vereniging invloed uit op het landelijk beleid met betrekking tot de (sport)gezondheid(s)(zorg) en zet zij zich in voor de maatschappelijke erkenning van het beroep.

Algemene voorwaarden Relax4Her

1. Behandelingen en aansprakelijkheid algemeen:

1.1. Massagepraktijk Relax 4 Her verleent geen medische massages of behandelingen. Bij medische klachten dient opdrachtgever/cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.

1.2. Opdrachtgever/cliënt dient bij voorkeur bij het maken van de afspraak dan wel uiterlijk 24 uur vóór de behandeling melding te maken van medische klachten, zwangerschap, medische behandelingen en/of gebruikte medicatie voor zover van toepassing.

1.3. Relax 4 Her behoudt zich het recht voor een opdrachtgever/cliënt van behandeling uit te sluiten, wanneer bijzonderheden als bedoeld in artikel 1.2 niet of niet tijdig zijn gemeld en wanneer dit naar oordeel van Relax 4 Her tot nadelige gevolgen voor de gezondheid van opdrachtgever/cliënt zou kunnen leiden. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

1.4. Opdrachtgever/cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Relax 4 Her.

1.5. Opdrachtgever/cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Relax 4 Her. Relax 4 Her kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen van Relax 4 Her voortvloeien.

1.6. Relax 4 Her stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de praktijkruimte.

1.7. De aansprakelijkheid van Relax 4 Her Massage, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

1.8. Alle door Relax 4 Her Massage opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W.

2. Omgangsvormen, hygiëne, privacy

2.1. Relax 4 Her verleent geen erotische of sensuele massages. Aanvraag wordt dan ook niet op prijs gesteld.

2.2. Relax 4 Her behoudt zich het recht voor om een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van Relax 4 Her geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

2.3. Bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever/client aan derden worden verstrekt. Dit geldt ook voor persoonsgegevens op de website.

2.4 Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden, accepteert u ook ons privacy statement.

3. Annulering/ wijzigen afspraak

3.1. Annulering van een behandeling is mogelijk tot 24 uur vóór aanvang.

3.2. Bij annulering van een behandeling binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling wordt de behandeling in rekening gebracht. Dit geldt ook voor ‘no-show’ (zonder afbericht niet op komen dagen).

3.3. Een behandeling kan binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling niet meer worden gewijzigd.

3.5. Relax 4 Her stuurt als service per mail een herinnering van de afspraak. Hieraan kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.

3.6. Opdrachtgever/client dient op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn.

3.7. De behandelduur start op het overeengekomen tijdstip, ongeacht of opdrachtgever/client aanwezig is. Opdrachtgever/client kan geen aanspraak maken op de verloren gegane tijd door afwezigheid/ niet tijdigheid van opdrachtgever/ client. Restititie/ korting vindt dan niet plaats.

3.8. Wanneer de behandeling door toedoen van Relax 4 Her niet tijdig heeft kunnen starten of vervalt, behoudt de opdrachtgever/client zijn/ haar recht op een volledige behandeling. Restititie/ korting vindt dan plaats of er wordt een nieuwe afspraak ingepland.

4. Cadeaubonnen

4.1. Cadeaubonnen zijn voor onbepaalde tijd geldig. NB: wanneer u een cadeaubon met een behandeling heeft ontvangen, kan het zijn dat de waarde van de bon verschilt ten opzichte van de huidige tarieven. Als de bon wordt verzilverd, dan is het mogelijk om het verschil bij te betalen of de behandeling iets te verkorten.

4.2. Bij inlevering van de cadeaubon vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaats.

4.3. Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

4.4. De cadeaubon dient in één keer besteed te worden, tenzij anders overeengekomen.

4.5. De datum voor het verrichten van een behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid van Relax 4 Her Massage en wordt in overleg met cliënt/opdrachtgever bepaald.

4.6. Annulering van bestelde cadeaubon is niet mogelijk.

4.7. Reproduceren van de cadeaubonnen is verboden. Wanneer hier naar oordeel van Relax 4 Her sprake van is, zal aangifte worden gedaan.

4.8. Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via massagepraktijk Relax 4 Her.

5. Betalingen

5.1. Betalingen dienen bij voorkeur via pin-transactie te worden voldaan.

5.2. Contante betalingen vinden direct na de behandeling plaats.

5.3. Betalingen per bank dienen, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen te worden voldaan op het op de factuur vermelde banknummer, onder vermelding van het factuurnummer.

5.4. Relax 4 Her behoudt zich het recht voor betaling per bank te weigeren en pin dan wel contante betaling te eisen.

5.5. Bij uitblijven van de betaling is cliënt/opdrachtgever definitief in verzuim na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum.

5.6. Relax 4 Her Massage kan een vordering op cliënt/opdrachtgever indien deze in verzuim is ter incasso overdragen aan een derde partij.

6. Geschillen

6.1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

6.2. Op alle overeenkomsten, opdrachten en transacties van Relax 4 Her is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

6.3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter.

7. Slotbepalingen

7.1. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7.2. De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Relax 4 Her te allen tijde gewijzigd worden.

7.3. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Relax 4 Her Massage.

7.4. Een ieder die gebruik maakt van de diensten van Relax 4 Her verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en hiermee accoord te gaan.

 

De studio bevindt zich op de begane grond. De foto's geven een kleine sfeerimpressie. Maak snel een afspraak om te genieten van een heerlijke massage bij Relax 4 Her massage Alkmaar.

 

 

Sabine en Eljada

De afgelopen jaren is mijn praktijk zo hard gegroeid dat ik niet meer aan de vraag kon voldoen, met soms teleurgestelde reacties en lange wachtlijsten. Na lang zoeken heb ik iemand gevonden die met eenzelfde liefde voor de klant en visie voor het vak het massageberoep uitoefent. Graag introduceer ik hierbij mijn samenwerkingspartner Sabine Langedijk. Zij heeft haar eigen bedrijf "Praktijk Malana" en zal in mijn bedrijfsruimte werkzaam zijn op de uren dat ik niet werk. Sabine en ik delen hetzelfde reserveringssysteem. Zo ziet u precies wie wanneer werkt. We kijken uit naar een prettige samenwerking waarin u als klant centraal blijft staan!

Sabine Langedijk

Over Sabine

Mijn naam is Sabine en ik ben mij gedurende de jaren steeds meer gaan verdiepen in het proces waar mensen doorheen gaan gedurende hun leven. Tijdens mijn opleiding Kunst & Economie heb ik onderzoek gedaan naar mensen met bijvoorbeeld depressie of dementie om te kijken hoe ik hun leven iets kon verlichten en lichtpuntjes samen met hen kon zoeken om zo een stukje in hun proces en soms hun strijd mee te kunnen lopen. Ik had daarbij sterk het gevoel dat ik meer wilde betekenen voor mensen en dat er meer in mij zat om dit te realiseren. Dit heeft geleid tot het opzetten van "Praktijk Malana" waarbij ik door middel van massages en optioneel aanvullende technieken mensen wil helpen om weer rust en veiligheid in zichzelf te vinden en even op adem te komen van de marathon die wij vaak rennen in het dagelijkse leven. Samen met jou wil ik kijken hoe je de ontspanning in jezelf weer kan vinden en dit mogelijk ook kan meenemen in het dagelijks leven.

Ik hoop je snel te zien!

 

Meer artikelen...

Subcategorieën