Algemene voorwaarden Relax4Her

1. Behandelingen en aansprakelijkheid algemeen:

1.1. Massagepraktijk Relax 4 Her verleent geen medische massages of behandelingen. Bij medische klachten dient opdrachtgever/cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.

1.2. Opdrachtgever/cliënt dient bij voorkeur bij het maken van de afspraak dan wel uiterlijk 24 uur vóór de behandeling melding te maken van medische klachten, zwangerschap, medische behandelingen en/of gebruikte medicatie voor zover van toepassing.

1.3. Relax 4 Her behoudt zich het recht voor een opdrachtgever/cliënt van behandeling uit te sluiten, wanneer bijzonderheden als bedoeld in artikel 1.2 niet of niet tijdig zijn gemeld en wanneer dit naar oordeel van Relax 4 Her tot nadelige gevolgen voor de gezondheid van opdrachtgever/cliënt zou kunnen leiden. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

1.4. Opdrachtgever/cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Relax 4 Her.

1.5. Opdrachtgever/cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Relax 4 Her. Relax 4 Her kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen van Relax 4 Her voortvloeien.

1.6. Relax 4 Her stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de praktijkruimte.

1.7. De aansprakelijkheid van Relax 4 Her Massage, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

1.8. Alle door Relax 4 Her Massage opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W.

2. Omgangsvormen, hygiëne, privacy

2.1. Relax 4 Her verleent geen erotische of sensuele massages. Aanvraag wordt dan ook niet op prijs gesteld.

2.2. Relax 4 Her behoudt zich het recht voor om een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van Relax 4 Her geen sprake is van een hygiënische situatie. Restitutie van de behandelkosten vindt dan niet plaats.

2.3. Bedrijfsmatige, persoonlijke en/of medische gegevens zullen nooit zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever/client aan derden worden verstrekt. Dit geldt ook voor persoonsgegevens op de website.

2.4 Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden, accepteert u ook ons privacy statement.

3. Annulering/ wijzigen afspraak

3.1. Annulering van een behandeling is mogelijk tot 24 uur vóór aanvang.

3.2. Bij annulering van een behandeling binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling wordt de behandeling in rekening gebracht. Dit geldt ook voor ‘no-show’ (zonder afbericht niet op komen dagen).

3.3. Een behandeling kan binnen 24 uur vóór aanvang van de behandeling niet meer worden gewijzigd.

3.5. Relax 4 Her stuurt als service per mail een herinnering van de afspraak. Hieraan kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.

3.6. Opdrachtgever/client dient op het overeengekomen tijdstip aanwezig te zijn.

3.7. De behandelduur start op het overeengekomen tijdstip, ongeacht of opdrachtgever/client aanwezig is. Opdrachtgever/client kan geen aanspraak maken op de verloren gegane tijd door afwezigheid/ niet tijdigheid van opdrachtgever/ client. Restititie/ korting vindt dan niet plaats.

3.8. Wanneer de behandeling door toedoen van Relax 4 Her niet tijdig heeft kunnen starten of vervalt, behoudt de opdrachtgever/client zijn/ haar recht op een volledige behandeling. Restititie/ korting vindt dan plaats of er wordt een nieuwe afspraak ingepland.

4. Cadeaubonnen

4.1. Cadeaubonnen zijn voor onbepaalde tijd geldig. NB: wanneer u een cadeaubon met een behandeling heeft ontvangen, kan het zijn dat de waarde van de bon verschilt ten opzichte van de huidige tarieven. Als de bon wordt verzilverd, dan is het mogelijk om het verschil bij te betalen of de behandeling iets te verkorten.

4.2. Bij inlevering van de cadeaubon vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie plaats.

4.3. Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.

4.4. De cadeaubon dient in één keer besteed te worden, tenzij anders overeengekomen.

4.5. De datum voor het verrichten van een behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid van Relax 4 Her Massage en wordt in overleg met cliënt/opdrachtgever bepaald.

4.6. Annulering van bestelde cadeaubon is niet mogelijk.

4.7. Reproduceren van de cadeaubonnen is verboden. Wanneer hier naar oordeel van Relax 4 Her sprake van is, zal aangifte worden gedaan.

4.8. Handel en verkoop van cadeaubonnen vindt uitsluitend plaats via massagepraktijk Relax 4 Her.

5. Betalingen

5.1. Betalingen dienen bij voorkeur via pin-transactie te worden voldaan.

5.2. Contante betalingen vinden direct na de behandeling plaats.

5.3. Betalingen per bank dienen, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen te worden voldaan op het op de factuur vermelde banknummer, onder vermelding van het factuurnummer.

5.4. Relax 4 Her behoudt zich het recht voor betaling per bank te weigeren en pin dan wel contante betaling te eisen.

5.5. Bij uitblijven van de betaling is cliënt/opdrachtgever definitief in verzuim na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum.

5.6. Relax 4 Her Massage kan een vordering op cliënt/opdrachtgever indien deze in verzuim is ter incasso overdragen aan een derde partij.

6. Geschillen

6.1. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

6.2. Op alle overeenkomsten, opdrachten en transacties van Relax 4 Her is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

6.3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter.

7. Slotbepalingen

7.1. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7.2. De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Relax 4 Her te allen tijde gewijzigd worden.

7.3. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Relax 4 Her Massage.

7.4. Een ieder die gebruik maakt van de diensten van Relax 4 Her verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en hiermee accoord te gaan.